Events

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) का लागि पोषण र सरसफाई सम्बन्धि २ दिने तालिम

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) का लागि पोषण र सरसफाई सम्बन्धि २ दिने तालिम

21 March 2024 to 22 march 2024

Masta RM Bajhang

10-05

2 Days Training on Nutrition and Hygiene for Women Community Health Volunteers (FCHV).