Events

Orientation programs for group members on personal hygiene, community health safety precautions, toilet management, immunization, primary care, family planning and reproductive health.

Orientation programs for group members on personal hygiene, community health safety precautions, toilet management, immunization, primary care, family planning and reproductive health.

Starting Date: 28 May 2024 Ending Date: 31 May 2024

Masta RM ward no: 4 Bhatekhola, Masta RM ward no: 6 Rilu, Masta RM ward no: 7 Thakunna

10 AM to 5 PM

समूहका सदस्यहरुकालागी व्यक्तिगत सरसफाई, सामुदायिक स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी, शौचालय व्यवस्थापन, खोप,प्राथमिक उपचार, परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण  सम्बन्धि
अभिमुखीकरण कार्यक्रम

Upcoming Events

3rd Jun 2024 to 10th Jun 2024

Exposure Visit

Starting Date: 29 May 2024 Ending Date: 01 Jun 2024

Training on personal hygiene for group members

25 May 2024 - 31 May 2024 (2081/02/11 - 2081/02/18) 7 days

Awareness campaigns on health and hygenic practices with school students