Gallery

Orientation programs for group members on personal hygiene, community health safety precautions, toilet management, immunization, primary care, family planning and reproductive health.

समूहका सदस्यहरुकालागी व्यक्तिगत सरसफाई, सामुदायिक स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी, शौचालय व्यवस्थापन, खोप,प्राथमिक उपचार, परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण